چرندیات سرد یک ذهن صورتی

اینجا زنی احمقانه میخندد:)

چرندیات سرد یک ذهن صورتی

اینجا زنی احمقانه میخندد:)

و اینک منو مالیخولیای درونم در خدمتون هستیم:)